Όροι Ασφαλείας

Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Επομένως, εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας οφείλει να απέχει από την χρήση αυτής, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της.

Προσωπικές Πληροφορίες - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Λόγω της ιδιαιτερότητας του web site lightplanet.gr (ηλεκτρονικό κατάστημα), απαιτούνται προσωπικές πληροφορίες, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση και στο πρόσωπο κάθε χρήστη/πελάτη. Οι πληροφορίες αυτές δεν καθίστανται γνωστές σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιούνται για οιονδήποτε άλλο σκοπό. Ειδικότερα μεταξύ του lightplanet.gr και του πελάτη συμφωνούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:


Tο lightplanet.gr δηλώνει και ο πελάτης αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το lightplanet.gr και αφορούν τον πελάτη θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του αιτήματός του δηλαδή την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης καθώς και η ενημέρωσή του γύρω από τις μελλοντικές προσφορές και διαφημιστικές ενέργειες του lightplanet.gr. Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι αποκλειστικά το lightplanet.gr στα πλαίσια της συναλλαγής καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο βάσει της κείμενης νομοθεσίας .

Tο lightplanet.gr δηλώνει ότι κατά το διάστημα τήρησης των εν λόγω στοιχείων / προσωπικών δεδομένων θα χρησιμοποιεί αυτά σύννομα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τήρησης της εμπιστευτικότητας αυτών. Το lightplanet.gr θα διαγράφει τα στοιχεία αυτά από το αρχείο του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Ο πελάτης απευθυνόμενος εγγράφως προς το lightplanet.gr έχει δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από αυτό, δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης αυτών καθώς και δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν οποτεδήποτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.(άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997).
Tο lightplanet.gr λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη/πελάτη και των μεταδιδομένων πληροφοριών και δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εντούτοις το lightplanet.gr δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία και τη σχετική οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.


Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των πελατών ή μεταξύ πελατών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω του lightplanet.gr, το τελευταίο δηλώνει ότι τυχόν άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του πελάτη επιτρέπεται μόνο εφόσον και στο μέτρο που το lightplanet.gr καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ρητά συμφωνείται ότι οι άνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας που ισχύουν επί των συναλλαγών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.


Περιορισμός ευθύνης Η εταιρία με τον διακριτικό τίτλο lightplanet στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν μπορεί να παράσχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες/χρήστες περί της μη διαθεσιμότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η εταιρία lightplanet δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων GDPR

 

Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί πώς η επιχείρηση μας (eshop) χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Περιεχόμενο:

 1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε;
 2. Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;
 3. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας;
 4. Πώς αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;
 5. Επικοινωνία μέσω Newsletter
 6. Ποια είναι τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας;
 7. Τι είναι τα cookies;
 8. Πώς χρησιμοποιούμε cookies;
 9. Ποιοι τύποι cookies χρησιμοποιούμε;
 10. Πώς να διαχειριστείτε τα cookie σας
 11. Πολιτικές απορρήτου άλλων ιστοτόπων
 12. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου
 13. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας


Αναλυτικά

1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε;

Η Επιχείρηση μας συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα:

. Πληροφορίες προσωπικής ταυτότητας (Φύλο, Όνομα, Επώνυμο, Ημ/νία Γέννησης, Διεύθυνση E-Mail, Διεύθυνση (Περιοχή, Τ.Κ, Πόλη, Νομός, Χώρα), Τηλέφωνο, Fax, Αποδοχή Newsletter, Κωδικός

2. Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Παρέχετε άμεσα στην επιχείρηση μας τα περισσότερα δεδομένα που συλλέγουμε. Συλλέγουμε δεδομένα και δεδομένα επεξεργασίας όταν:

. Εγγραφείτε στο διαδίκτυο ή δώστε μια παραγγελία για οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

. Χρησιμοποιήστε ή δείτε την ιστοσελίδα μας μέσω των cookies του προγράμματος περιήγησης.

. [Ενημέρωση μέσω Newsletter (Popup Παραθύρου)]

3. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας;

Η Επιχείρηση μας συλλέγει τα δεδομένα σας έτσι ώστε να μπορούμε:

. Επεξεργαστείτε την παραγγελία σας και διαχειριστείτε το λογαριασμό σας.

4. Πώς αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Η Επιχείρηση μας αποθηκεύει τα δεδομένα σας με ασφάλεια σε [σε συνεργαζόμενο Hosting Provider με την επωνυμία enartia.com με πρωτόκολλο ασφαλείας SSL 128).

5. Επικοινωνία μέσω Newsletter

Η Επιχείρηση μας θα ήθελε να σας στείλει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που νομίζουμε ότι θα θέλατε.
Αν έχετε συμφωνήσει να λάβετε Newsletter, μπορείτε να εξαιρεθείτε αργότερα μέσω του λογαριασμού σας διαγράφοντας το email σας από την σχετική λίστα. Για να το κάνετε αυτό συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας κάνοντας κλικ εδώ .

6. Ποια είναι τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας;

Η Επιχείρηση μας θα ήθελε να βεβαιωθεί ότι έχετε πλήρη επίγνωση όλων των δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων σας. Κάθε χρήστης δικαιούται τα εξής:

Το δικαίωμα πρόσβασης - Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Επιχείρηση μας αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων.

Το δικαίωμα της διόρθωσης - Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Επιχείρηση μας να διορθώσει οποιαδήποτε πληροφορία πιστεύετε ότι είναι ανακριβής. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από την επιχείρηση μας να συμπληρώσει τις πληροφορίες που θεωρείτε ελλιπείς.

Το δικαίωμα διαγραφής - Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Επιχείρηση μας να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα, υπό ορισμένους όρους.

Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας - Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Επιχείρηση μας να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία - Έχετε το δικαίωμα να αντιταχτείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Επιχείρηση μας υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Εάν υποβάλλετε ένα αίτημα, έχουμε 14 ημέρες για να σας απαντήσουμε. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στο email: lightplanet@hotmail.com

ή καλέστε μας στο: 22950 33410

ή γράψτε μας: Γεωργίου Γεννηματά 1, Ωρωπός, 19015

7. Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που είναι τοποθετημένα στον υπολογιστή σας για τη συλλογή τυπικών πληροφοριών καταγραφής στο Internet και πληροφοριών συμπεριφοράς επισκεπτών. Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους μας, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες από εσάς αυτόματα μέσω cookies ή παρόμοιας τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε μέσω της εφαρμογής googleanalytics.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το allaboutcookies.org.

8. Πώς χρησιμοποιούμε cookies;

Η Επιχείρηση μας χρησιμοποιεί cookies με διάφορους τρόπους για να βελτιώσει την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας, όπως:

. Να είστε συνδεδεμένοι

. Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας

9. Ποιοι τύποι cookie χρησιμοποιούμε;

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies, ωστόσο ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί:

Λειτουργικότητα - Η επιχείρηση μας χρησιμοποιεί αυτά τα cookies για να σας αναγνωρίσουμε στον ιστότοπό μας και να θυμηθούμε τις προτιμήσεις που έχετε επιλέξει προηγουμένως. Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη γλώσσα που προτιμάτε και τη θέση στην οποία βρίσκεστε. Χρησιμοποιείται ένα μείγμα cookies πρώτου και τρίτου μέρους.

Διαφήμιση - Η επιχείρηση μας χρησιμοποιεί αυτά τα cookies για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, το περιεχόμενο που προβάλατε, τους συνδέσμους που ακολουθήσατε και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης, τη συσκευή και τη διεύθυνση IP.

10. Πώς να διαχειριστείτε τα cookies

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να μην δέχεται cookies και ο παραπάνω ιστότοπος σας ενημερώνει για τον τρόπο κατάργησης των cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, σε μερικές περιπτώσεις, ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην λειτουργούν ως αποτέλεσμα.

11. Πολιτικές απορρήτου άλλων ιστοτόπων

Ο ιστότοπος της επιχείρησης μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τον ιστότοπό μας, οπότε αν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο σε έναν άλλο ιστότοπο, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου.

12. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Η Επιχείρηση διατηρεί την πολιτική απορρήτου της υπό τακτική επανεξέταση και τοποθετεί τυχόν ενημερώσεις σε αυτήν την ιστοσελίδα. Αυτή η πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 15 Ιανουαρίου 2020.

13. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική απορρήτου της επιχείρησης μας, τα δεδομένα που διατηρούμε σε εσάς ή θέλετε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Στείλτε μας email στο: lightplanet@hotmail.com

ή καλέστε μας στο: 22950 33410

ή γράψτε μας: Γεωργίου Γεννηματά 1, Ωρωπός, 19015


Συνέχεια
Κατηγορίες